DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Kagazilkree Meramar
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 24 May 2013
Pages: 154
PDF File Size: 3.95 Mb
ePub File Size: 4.84 Mb
ISBN: 761-8-75646-593-3
Downloads: 93457
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sarg

Dodajte joj jo izvanrednu sposobnost raspoznavanja signala govora tela, izraza iica i ostalih trzanja telaa pomeranja neke osobe, neizostavno ubacite priguseno osvetlje-nje, uvrnutu muziku i tapi tamjana, i garantujemo vam da e i vae kue da bude zadivljeno!

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Ruka se prua s dlanom okrenutim nanie; ruka primaoca protresa se jednom otro i kratko nanie, aOpalti tipzatim dva do tri puta energino u oba pravca, da bi se potom stegla stiskom koji ume da zaustavi dotok krvi u ruku. U rimsko doba, noenje bodea skrivenog u rukavu bilo je uobiajena praksa, tako da su Rimljani, zatite radi, uobiajili da se pozdravljaju hvatanjem za doruje.

Neke od ovih fraza se malo tee gutaju, ali potapite nas po ramenu, zato to ovde zaista ima stvari koje otvaraju oi. Tumaite gestove u skladu s kontekstomSve gestove bi trebalo razmatrati u skladu s kontekstom u kojem se pojavljuju. SJino tome ovek koji eli da sakrije gde je protekle noi skT-tao s druStvom, drace ruke u depovima ili prekrstene na grudi-ma dok pokusava da ob,asni svojoj partnerki gde je bio Meu tim, sakriveni dlanovi mogu kod nje da izazovu intuitivan oseaj”Verujte mi – ja sam lekar”Dlanovi se promiljeno koriste u elji da se prikae otvoren, iskren pnstupda on ne govori istinu.

Cin fizike povezanosti kao da otupljuje nau resenost da se sklonimo. Ispitanicima su prikazivani kratki filmovi, bez zvuka, na kojivao je rukama razmak od oko 1 m. Bake su esto umele da kau deci da “izgledaju veselo” i da se “smeju tako da svi vide njihove lepe zubie” kad treba da upo-znaju nekog novog, jer su bakice intuitivno znale da e to da pro-izvede pozitivnu reakciju kod drugih.

Siroko rasprostranjen postao je tek pre stotinjak godina i sve donedavno je vaio za muki pozdrav. Istraivanje psihologa s Harvardskog univerziteta pokazalo je da ene mnogo spremnije raspoznaju govor tela nego mukar-ci. To objanjava zato ena na nekoj sedeljki oas posla shvati odnose ostalih parova koji se defintivni nalaze – ko se svaao, ko se kome dopada, i tome slino. Na primer, ako se oseate ugroeni, vrlo je verovatno da vofic dTprekrstite ruke na grudima.

  ITEXTSHARP FIND AND REPLACE TEXT IN PDF

Definitivni vodic kroz govor tela: Alan; Piz, Barbara Piz: : Books

Pol Ekmen je ustanovio da jedan od razloga to nas privlae osmehnuta i nasmejana lica jeste to to ona zapravo utiu na na autonomni nervni sistem. Ruka na ramenu i hvatanje za nadlakticu pokazatelji su izrazite prisnosti i mogu ak da rezultuju zagrljajem o “linom prostoru, bie vie rei u Poglavlju Sposobnost tumaenja stavo-va goovor misli ljudi na osnovu vodif ponaanja inila je prvobitni sistem za komunikaciju meu ljudima, onaj koji su koristili pre nastanka govornog jezika.

Kad bih pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gu-bim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlano-ve, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koli-ko god je moda ozbiljno zvuao, nije bio agresivan.

Ima, meutim, sluajeva u kojima se govor tela namerno la-ira kako bi se stekle odreene prednosti. Kenedija i Riarda Nik-sona pre njihove televizijske debate Putao ih je stalno iz-nova i smejao se to je jae i glasnije mogao. Dananji politiari shvataju da se politika oslanja na liki po-javu, tako da oni najistaknutiji imaju line savetnike za govor tela koji im pomau da prou kao iskreni, brini i poteni, pogotovo onda kad to nisu.

Posledica vodi je da u Teksasu, osobi koja se ne osmehuje moe da se desi da je upitaju “da li je zbog neega lju-ta”, dok bi u Njujorku, osobu koja se osmehuje lako mogli da upi-taju “ta je to tako smeno”.

Slabiji pas izlae grlo. Zene koje nose kratke suknje sedee s vrsto prekrtenim noga-ma zatite radi, ali posledica toga je da deluju manje pristupano i manja je verovatnoa da e ih u diskoteci neko zamoliti za ples.

Stoga nije loe da uz sebe uvek imate papirne ili platnene maramice, kako biste osuili ruke u sluaju da morate gpvor se pozdravite s nekim. Dobar definitkvni u srpskom jeziku je re “kosa”: Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati. Pod takvim okolnostima, prodavcima se savetuje da je bolje da saekaju da druga osoba inicira rukovanje, a ako se to ne desi, da samo lagano tella glavom u znak pozdrava.

Ova osoba ima agresivan, napadaki stav. Svaki gest vam prija ukoliko imate odgovarajui stav; to jest, ako imate negativan, defanzivan ili nervozan stav, cefinitivni se prijatno s rukama prekrtenim na grudima. Prekrtene ruke sa stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan tfla nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela. Koriste je i ljudi u ruralnim regija-ma, koji imaju potrebu za veim linim prostorom i ele da zati-te svoju teritoriju.

To ne znai da ena nc moe da bude isto tako autoritativna kao mukarac; meutim, e-sto osmehivanje moe da uini da deluje manje autoritativno. Mo-gue objanjenje je da se osmehivanje glatko uklapa u evolutivnu ulogu ena kao umiriteljki i hraniteljki.

  CATALOGO URMET 2010 PDF

Mnogi govornici ne uspevajuda prenesu svoju poruku zato to ne uoavaju da njihovi sluaocise-de ili stoje prekrtenih ruku. Odjednom je poela da se smeje na savglas, na ta se on nagnuo preko stola i udario je pravo u nos.

Ko bi trebalo da prvi prui ruku? Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju enstvene signale gube na verodostojnosti. Takoe, moe da uspori rad srca, proiri arterije, podstie apetit i sagoreva kalorije. Analizirajtc svoj sopstveni pristup rukovanju i uoite da li kreete levom vovic dcsnom nogom kad pruate ruku da se rukuje-te.

Veina Ijudi kree desnom, to je nepovoljna okolnost kad im se namee dominantno rukovanje, zato to imaju premalo ma-nevarskog prostora, a to dozvoljava drugoj osobi da dominira. Nije bila na-roito priljiva, ali se i dalje osmehivala, tako da je on bio uporan.

Ncuorolog Hcnri Rubenstajn ustanovio je da jedan minut krzo obezbeuje narednih 45 minuta oputanja. Ankete su pokazale da je veina Ameri-kanaca koja je sluala prenos preko radija smatrala da je Nikson pobedio, ali je veina onih koji su gledali televizijski prenos sma-trala Kenedija oiglednim pobednikom.

Siemund Frojd je jednom opisao pacijentkinju koja je, iako je g0-vorila da ima srean brak, nesvesno svlaila govof navlaila burmu na prst. Arafat je, pak, sta-jao prav kao svea i nastojao da mu kontrira Privlaenjem savi-jenom rukom. To je ujedno i razlog to retko koji mu moe da slae svoju enu i da mu to proe, dok, naprotiv, veina ena moe bez problema da prevede mukarca ednog preko vode.

Primalac takav stisak tumai kao izo-stanak posveenosti susretu, ali u to mogu da budu umeane i kulturne i druge implikacije – u nekim azijskim i afrikim kultu-rama, mlak stisak ruke je norma, dok snaan moe da se shvati kao uvreda.

Definitivni vodic kroz govor tela

Inicijator dvorunika nastoji da oda utisakda je dostojan poverenja i iskren, ali kad se ova tehnika ru-kovanja primeni na osobi koju ste tek upoznali, moe da ima su-protan efekat i pobudi kod te osobe sumnju u pogledu vaih na-mera.

Potreban je pomirljiv pristup da bi se otkrilo ta ga izaziva, ukoliko razlog nije ve oigledan. Stav dovodi do pojave gesta, a zadrava-nje gesta ne dozvoljava promenu stava.

Neko ko se osea defanzivno, ali u isto vreme potinjeno, sede-e u simetrinom poloaju, to znai da e jedna strana njegovog64Podignuti palci: Kad se izvetite u koz govora tela, moete da odete na urku, sednete u oak i ce-le veeri uivate u posmatranju rituala govora tela drugih ljudi.